Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština iz redova članstva Skupštine Društva.


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

Marijo Kustić

Ante Fabijanić

Đani Sabalić